Thuật ngữ kinh tế viễn thông

Một số thuật ngữ chuyên ngành kinh tế viễn thông (T7)

08/07/2019

Transfer of telecommunications number storages and Internet resources

Chuyển nhượng kho số viễn thông, tài nguyên Internet

Theo luật hiện hành, kho số viễn thông, tài nguyên Internet được chuyển nhượng bao gồm:

a. Kho số viễn thông, tài nguyên Internet được Bộ Thông tin và Truyền thông phân bổ cho tổ chức, cá nhân thông qua đấu giá.

b. Tên miền Internet, trừ các tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” dành cho các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức khác theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Transmission

Sự truyền dẫn/Môi trường truyền dẫn

Việc truyền đưa thông tin giữa hai điểm bằng những thiết bị viễn thông. 

Transmission line

Đường truyền dẫn

Là tập hợp thiết bị viễn thông dùng để xác lập một phần hoặc toàn bộ đường truyền thông tin giữa hai điểm xác định. 

Transparency

Minh bạch  

Là mục tiêu chính sách của các thỏa thuận thương mại đa phương cũng như các chính sách viễn thông quốc gia của nhiều nước. Sự minh bạch của các thỏa thuận kết nối được rõ ràng, minh bạch, công khai là phương tiện hiệu quả để ngăn chặn những hành động gian lận của những nhà khai thác thống lĩnh trên thị trường. Việc công bố những thỏa thuận cũng tạo điều kiện cho cơ quan quản lý và tất cả các đối tượng tham gia so sánh kết nối, điều khoản và các điều kiện của kết nối. 

Trouble response

Báo cáo sự cố

- Quy trình báo cáo sự cố; giai đoạn cảnh báo; các chỉ tiêu thời gian đáp ứng.

- Nhiệm vụ kiểm tra mạng của mình trước khi báo cáo sự cố cho nhà khai thác kết nối.

- Trách nhiệm chịu chi phí do nhà khai thác thứ hai phải bỏ ra khi kiểm tra sự cố, nhưng sau đó phát hiện ra lỗi nằm ở mạng lưới của nhà khai thác thứ nhất. 

Type of Government Intervention

Hình thức can thiệp của chính phủ

Trong quản lý viễn thông, nhà nước có thể sử dụng các hình thức can thiệp:

- Hình thức thứ nhất là về hành vi: cơ quan chức năng điều chỉnh hành vi của một hãng hoặc một tập đoàn thông qua việc quản lý hành vi của họ. Quản lý giá cước là một ví dụ của hình thức can thiệp hành vi hoặc nghiêm cấm các thỏa thuận hoặc thông đồng và chỉ thị yêu cầu tạo điều kiện cho việc kết nối mạng của các đối thủ cạnh tranh.

- Hình thức can thiệp thứ hai là về cơ cấu: sự can thiệp này ảnh hưởng đến cấu trúc thị trường.  

Type of Mergers and Acquisitions

Hình thức sáp nhập và mua lại công ty

- Sáp nhập theo chiều ngang (horizontal merger).

- Sáp nhập theo chiều dọc (vertical merger).

- Hình thức sáp nhập khác. Hoạt động sáp nhập chủ yếu tập trung vào hình thức sáp nhập theo chiều ngang vì theo định nghĩa nó làm giảm đối thủ cạnh tranh trong thị trường. Cũng có các quan ngại về sự sáp nhập giữa một hãng đã hoạt động tích cực trong thị trường với đối thủ cạnh tranh tiềm năng.

Trong ngành viễn thông sự sáp nhập theo chiều dọc cũng có thể đáng quan ngại. Sự sáp nhập giữa nhà cung cấp đầu vào thiết yếu với các hãng khác cũng là một vấn đề nếu việc cung cấp đầu vào đó cho các công ty khác bị đe dọa.