Thuật ngữ kinh tế viễn thông

Một số thuật ngữ chuyên ngành kinh tế viễn thông (S3)

08/07/2019

Standards, technical regulation of telecommunications

Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật viễn thông  

Hệ thống tiêu chuẩn viễn thông bao gồm tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn quốc gia và tiêu chuẩn cơ sở đối với thiết bị viễn thông, kết nối viễn thông, công trình viễn thông, chất lượng mạng và dịch vụ viễn thông được ban hành, áp dụng tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Hệ thống quy chuẩn kỹ thuật viễn thông bao gồm quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị viễn thông, kết nối viễn thông, công trình viễn thông, chất lượng mạng và dịch vụ viễn thông được thiết lập, ban hành tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

Start-up cost

Chi phí khởi động

Trước đây, khi viễn thông chưa cạnh tranh, cơ sở hạ tầng của hầu hết các nhà khai thác chủ đạo được thiết kế để hoạt động trên cơ sở độc quyền. Tuy nhiên, khi chuyển tiếp sang thị trường viễn thông cạnh tranh cần cho phép sự kết nối có hiệu quả giữa nhiều nhà khai thác thông qua một số điều chỉnh đối với thiết bị chuyển mạch và thiết bị truyền dẫn của các nhà khai thác và các phần mềm liên quan. Những sự thay đổi này gọi là “chi phí khởi động”, vì đây là những chi phí cần thiết để bắt đầu cho phép kết nối. 

State-owned incumbent operator

Nhà khai thác công chủ đạo

Nhà khai thác dịch vụ viễn thông của các doanh nghiệp nhà nước đang thực hiện việc khai thác. Thông thường là đơn vị khai thác tất cả hoặc hầu hết cơ sở hạ tầng mạng điện thoại chuyển mạch công cộng (PSTN) trong một quốc gia. Ở nhiều quốc gia, đó là cơ quan bưu điện trực thuộc chính phủ của quốc gia đó, ở một số quốc gia khác đó là nhà khai thác tư nhân. Trong cả hai trường hợp, các nhà khai thác chủ đạo hoạt động giống công ty độc quyền. 

STD (Subscriber Trunk Dial)

Dịch vụ quay số tự động liên tỉnh  

Quay số tự động gọi liên tỉnh thông qua mã vùng theo công thức OACSN, không cần sự hỗ trợ của điện thoại viên tổng đài.