Thuật ngữ kinh tế viễn thông

Một số thuật ngữ chuyên ngành kinh tế viễn thông (S1)

08/07/2019

Say2send

Dịch vụ Say2send

Hỗ trợ thuê bao gửi bản tin dưới dạng lời nói, thuê bao nhận bản tin sẽ được thông báo dưới dạng tin nhắn SMS, hướng dẫn cách quay số để nghe tin nhắn thoại. 

School & Library program

Chương trình thuộc quỹ phổ cập viễn thông

(Xem E-rate). 

Scope of billing arrangement and responsibility

Phạm vi thỏa thuận lập hóa đơn và trách nhiệm

Có thể gồm nhiều thỏa thuận khác nhau:

- Các nhà khai thác lập hóa đơn cho nhau khi tiến hành các dịch vụ kết nối và trang thiết bị; 

- Việc tiến hành các chức năng lập hóa đơn của một nhà khai thác khác. 

Selective unbundling requirement

Yêu cầu phân tách có lựa chọn  

Một số chính sách phân tách có phân biệt giữa các thành phần mạng. Người ta đòi hỏi phân tách một số thành phần này và không đòi hỏi một số khác. Phân tách phần truy nhập có thể được yêu cầu chỉ với các loại thành phần mạng nào đó. 

Sender keep all

Bên phát sinh cuộc gọi thu toàn bộ cước

Một thuật ngữ khác của lập hóa đơn và thu cước (Bill and keep). 

Service Basket

Rổ dịch vụ

Để quản lý khung giá cước, các dịch vụ thường được nhóm thành một hay nhiều rổ dịch vụ. Các rổ dịch vụ khác nhau có thể có các chỉ số khung giá khác nhau. Ví dụ, có thể xây dựng một rổ dịch vụ để hạn chế các mức tăng giá ảnh hưởng đến những người tiêu dùng dân cư. Rổ này có thể chứa đựng cước hòa mạng nội hạt, phí thuê bao hàng tháng, cước phí sử dụng trong nước và quốc tế. Một rổ riêng biệt có thể dùng cho các dịch vụ do các khách hàng kinh doanh sử dụng. 

Sharing of telecommunications infrastructure

Chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông  

Chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông là việc sử dụng chung một phần mạng, công trình, thiết bị viễn thông giữa các doanh nghiệp viễn thông nhằm bảo đảm thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông hiệu quả, thuận lợi, nhanh chóng hoặc bảo đảm yêu cầu về cảnh quan, môi trường và quy hoạch đô thị. Việc chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông được thực hiện thông qua hợp đồng trên cơ sở bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp viễn thông hoặc do cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông quyết định.