Thuật ngữ kinh tế viễn thông

Một số thuật ngữ chuyên ngành kinh tế viễn thông (P4)

08/07/2019

Power to remedy abuse of dominance 

Quyền hạn để xử lý sự lạm dụng ưu thế thị trường

Các quyền hạn bao gồm:  

- Ban hành các sắc lệnh cưỡng chế đối với nhà khai thác thống trị để ngăn chặn hành vi lạm dụng;

- Phạt hoặc thu hồi giấy phép nếu thấy có sự lạm dụng;

- Ra lệnh đền bù thiệt hạ i cho các thuê bao hoặc những đối thủ cạnh tranh chịu thiệt hại do hành vi lạm dụng;

- Cơ cấu lại nhà khai thác thống trị (như việc tước bỏ một số lĩnh vực kinh doanh hoặc tách riêng những lĩnh vực đó để lập công ty riêng). 

Predatory pricing

Định giá lũng đoạn

Định giá lũng đoạn là việc cung cấp dịch vụ với mức giá đủ thấp (có thể thấp hơn giá thành) để đánh bại đối thủ cạnh tranh, sau đó giành độc quyền thị trường. 

Premium  

Phí bảo hiểm

Là khoản phí trả cho chính phủ hay cơ quan cấp phép để được quyền khai thác một mạng lưới, cung cấp một dịch vụ hay sử dụng một tài nguyên hữu hạn như phổ tần số viễn thông hay kho số. (Xem thêm License acquisition fee). 

Premium Service

Dịch vụ thông tin giải trí

Giúp khách hàng thực hiện cuộc gọi đến nhiều đích khác nhau thông qua một số truy nhập thống nhất trên mạng. Ví dụ: Dịch vụ 1900 cung cấp thông tin thể thao, thời tiết, thị trường hoặc tư vấn về y tế, giáo dục... Hiện tại, đã có các dịch vụ 1900xxxx đang được cung cấp tớ i khách hàng như: 19001570, 19001255,... 

Price cap index - PCI

Chỉ số khung giá cước (Chỉ số mũ giá)

Trong thực tế các nhà khai thác viễn thông cung cấp nhiều dịch vụ với nhiều mức giá cước khác nhau. Vì vậy, công thức khung giá cước điển hình thường sử dụng một chỉ số giá đối với nhà khai thác chứ không phải một giá duy nhất. Trong trường hợp này, nhà khai thác sẽ phải duy trì các giá cước của mình dưới chỉ số khung giá cước. Khung giá cước có các đặc tính cơ bản sau:

- Giá cước thực tế của nhà khai thác (API) ≤ chỉ số khung giá năm đó (PCI).

- Nhà khai thác được linh hoạt trong định giá; một số giá cước có thể tăng cao hơn so với giá trị trung bình theo trọng số của sự thay đổi giá cước, nếu các giá cước khác không tăng cao hơn.

- Giá cước các dịch vụ có trọng số cao hơn sẽ ảnh hưởng nhiều hơn đến chỉ số. Vì vậy, giá cước đối với các dịch vụ chủ yếu (đo bằng doanh thu) không được tăng nhiều hơn giá cước đối với các dịch vụ thứ yếu hơn.