Thuật ngữ kinh tế viễn thông

Một số thuật ngữ chuyên ngành kinh tế viễn thông (P3)

05/07/2019

Planning telecommunication number, Internet resources

Quy hoạch kho số viễn thông, tài nguyên Internet

Được quy định dựa trên Luật Viễn thông: Việc quy hoạch kho số viễn thông, tài nguyên Internet được thực hiện theo các nguyên tắc sau đây: 
a. Phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia;

b. Bảo đảm cập nhật công nghệ mới, phù hợp với xu thế hội tụ công nghệ, dịch vụ;

c. Bảo đảm tối ưu việc thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông;

d. Bảo đảm việc sử dụng kho số viễn thông, tài nguyên Internet hiệu quả, tiết kiệm, đúng mục đích;

đ. Phù hợp vớ i quy định về kho số viễn thông, tài nguyên Internet của các tổ chức quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;

e. Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân sử dụng kho số viễn thông, tài nguyên Internet. 

Points of interconnection (POI)

Điểm kết nối (POI)

Là điểm nằm trên tuyến kế t nối hai tổng đài kết nối, phân định ranh giới trách nhiệm về kinh tế và kỹ thuật giữa hai mạng viễn thông của hai doanh nghiệp.  

Potentially useful Inflation

Số đo lạm phát hữu ích tiềm năng

Các số đo này có thể phân loại thành hoặc là các chỉ số bao trùm toàn bộ nền kinh tế (GDP, GNP) hoặc là các chỉ số không bao trùm toàn bộ nền kinh tế (CPI, RPI).