Thuật ngữ kinh tế viễn thông

Một số thuật ngữ chuyên ngành kinh tế viễn thông (M4)

04/07/2019

Multilateral and bilateral development organization

Tổ chức phát triển đa phương và song phương

Các tổ chức này quan tâm đến quản lí viễn thông, chú trọng đến các nước có nền kinh tế đang phát triển và đang chuyển đổi. Mục tiêu của các tổ chức này thường là giúp đỡ hoàn thành một khung quản lí thúc đẩy lĩnh vực viễn thông phát triển và theo đó là cả nền kinh tế phát triển. Các tổ chức này là:

- Ngân hàng thế giới  World Bank;  

- Ngân hàng tái thiết và phát triển châu Âu European Bank for Reconstruction and Development (EBRD);

- Ngân hàng phát triển châu Á Asian Development Bank;

- Ngân hàng phát triển châu Phi African Development Bank;

- Ngân hàng phát triển liên Mỹ Inter

-American Development Bank;

- Tập đoàn phát triển Andean Development Corporation. 

Multilateral Interconnection Rule

Quy tắc kết nối đa phương

Việc kết nối với nhà cung cấp chính phải được đảm bảo:

-Tại bất kỳ điểm nào khả thi về mặt kỹ thuật trên mạng lưới;

- Kịp thời;

- Với các điều kiện minh bạch và không phân biệt đối xử;

- Được phân tách đủ rõ để tránh chi phí cho những phần tử không cần thiết;

- Tại những điểm kết nối không thông dụng nếu người có yêu cầu trả chi phí kết nối bổ sung.

Các thủ tục: thủ tục kết nối với nhà cung cấp chính phải được công bố công khai.

Sự minh bạch: các thỏa thuận hoặc những đề nghị kết nối mẫu của nhà cung cấp chính phải được công bố công khai.  

Multilateral Trade Rule

Quy tắc thương mại đa phương

Hiệp định chung về Thương mại Dịch vụ và Hiệp định về dịch vụ viễn thông cơ bản (ABT) của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) bao gồm các quy tắc thương mại áp dụng đối với quản lí viễn thông. Các bên kí kết ABT cũng như các nước chuẩn bị gia nhập WTO phải thay đổi thực tiễn quản lí của mình cho phù hợp với các quy tắc thương mại của WTO.