Thuật ngữ kinh tế viễn thông

Một số thuật ngữ chuyên ngành kinh tế viễn thông (M1)

04/07/2019

Management agency specialized telecommunications

Cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông

Là cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về viễn thông theo sự phân công, phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Ở Việt Nam là các cơ quan thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.  

Management of telecommunications resources

Quản lý tài nguyên viễn thông

Quản lý tài nguyên viễn thông bao gồm quy hoạch, phân bổ, cấp, đăng ký, ấn định, sử dụng, chuyển nhượng quyền sử dụng, thu hồi quyền sử dụng, hoàn trả tài nguyên viễn thông.

Mandatory service obligations

Nghĩa vụ cung cấp dịch vụ bắt buộc

Các nhà khai thác có nghĩa vụ cung cấp một hoặc một số dịch vụ cho khách hàng sẵn sàng trả cước dịch vụ đã quy định. Cơ chế này thường nhằm mục đích phát triển dịch vụ phổ cập. 

Mandatory telecommunications services

Dịch vụ viễn thông bắt buộc

Thuộc dịch vụ viễn thông công ích.  Đây là dịch vụ viễn thông được cung cấp theo yêu cầu của nhà nước để bảo đảm thông tin liên lạc trong trường hợp khẩn cấp theo quy định của pháp luật. 

Market allocation

Phân chia thị trường  (Xem thêm Restrictive Agreements).

Là sự thỏa thuận giữa các đối thủ cạnh tranh, để phân chia thị trường kinh doanh theo một trong các tiêu chí:

a. Địa bàn kinh doanh: Doanh nghiệp chỉ bán hàng trong một địa bàn nhất định hoặc từ chối bán hàng ở địa bàn của doanh nghiệp khác.

b. Nhóm khách hàng: Doanh nghiệp này phụ trách bán hàng cho các khách hàng là doanh nghiệp nhường các khách hàng cá nhân cho doanh nghiệp khác. 

c. Sản phẩm: Mỗi doanh nghiệp sẽ tập trung kinh doanh một loại sản phẩm. Phân chia thị trường làm giảm tính cạnh tranh. Phân chia thị trường có thể được thực hiện bằng các thỏa thuận theo chiều dọc hoặc ngang. Trong các thỏa thuận theo chiều ngang, các đối thủ cạnh tranh phân chia thị trường với nhau theo sản phẩm hoặc địa bàn. Họ sẽ thỏa thuận không cạnh tranh trên thị trường của nhau. Các thỏa thuận này không tạo ra sự cạnh tranh nên gần như không được khuyến khích. Trong thỏa thuận phân chia thị trường theo chiều dọc có thể chấp nhận một giai đoạn độc quyền lãnh thổ. Điều này có thể cần để tăng đầu tư phát triển một thị trường một cách hoàn chỉnh. Sự cạnh tranh giữa các nhà cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ thay thế có thể làm giảm tác động chống cạnh tranh của các thỏa thuận này.