Thuật ngữ kinh tế viễn thông

Một số thuật ngữ chuyên ngành kinh tế viễn thông (I4)

03/07/2019

Interconnection principle

Nguyên tắc kết nối

Pháp luật Việt Nam quy định: Doanh nghiệp viễn thông có quyền kết nối mạng viễn thông của mình với mạng hoặc dị ch vụ viễn thông của doanh nghiệp viễn thông khác, có nghĩa vụ cho doanh nghiệp viễn thông khác kết nối với mạng hoặc dịch vụ viễn thông của mình. Việc kết nối mạng, dịch vụ viễn thông được thực hiện theo các nguyên tắc sau đây:

a. Thông qua thương lượng trên cơ sở bảo đảm công bằng, hợp lý, phù hợp với quyền, lợi ích của các bên tham gia;

b. Sử dụng hiệu quả tài nguyên viễn thông và cơ sở hạ tầng viễn thông; 

c. Bảo đảm yêu cầu kỹ thuật về kết nối viễn thông và an toàn, thống nhất của các mạng viễn thông;

d. Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng dịch vụ viễn thông và tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Interconnection-providing enterprises

Doanh nghiệp cung cấp kết nối

Là doanh nghiệp được doanh nghiệp khác yêu cầu cung cấp kết nối. 

Interconnection-requesting enterprises

Doanh nghiệp yêu cầu kết nối  

Là doanh nghiệp yêu cầu doanh nghiệp khác cung cấp kết nối. 

Internal interconnection  

Kết nối nội bộ

Là kết nối giữa các mạng viễn thông của các đơn vị thành viên trong cùng một doanh nghiệp viễn thông. 

International Organisation of Space Communications  

Tổ chức thông tin vũ trụ quốc tế (INTERSPUTNIK)  

Tổ chức liên chính phủ chuyên ngành khai thác thông tin vệ tinh, được thành lập năm 1971. Việt Nam tham gia năm 1979. Tôn chỉ, mục đích của INTERSPUTNIK:

 - Củng cố và phát triển quan hệ về kinh tế, khoa học kỹ thuật, văn hóa và các mặt khác qua thông tin liên lạc cũng như phát thanh truyền hình qua vệ tinh.

- Hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu lý thuyết và thực hành, thiết kế, thiết lập và phát triển hệ thống thông tin quốc gia qua vệ tinh.

- Phát triển hợp tác quốc tế trên cơ sở tôn trọng chủ quyền và độc lập của các quốc gia, bình đẳng, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, giúp đỡ lẫn nhau trên cơ sở hai bên cùng có lợi. 

International Telecommunication Union (ITU)

Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU)  

Ngày 17/5/1865, Công ước Điện tín Thế giới đầu tiên được ký kế t giữa 20 nước. Liên minh Điện tín Quốc tế (International Telegraph Union) đã được thành lập với 20 thành viên ban đầu có công ước và thể lệ điện tín đầu tiên. Ngày 01/01/1934, Liên minh Điện tín Quốc tế quyết định đổi tên thành Liên minh Viễn thông Quốc tế (International Telecommunication Union - ITU) với đầy đủ chức năng nhiệm vụ: các dạng thông tin như hữu tuyến, vô tuyến, hệ thống cáp quang hoặc hệ thống điện từ khác. Việt Nam tham gia năm 1976. Tôn chỉ mục đích của Liên minh Viễn thông Quốc tế:  

- Giữ vững và tăng cường quan hệ quốc tế giữa tất cả các thành viên của Liên minh nhằm hoàn thiện và sử dụng viễn thông một cách có hiệu quả nhất.  

- Khuyến khích và trợ giúp kỹ thuật cũng như các nguồn tài chính cho các nước đang phát triển trong lĩnh vực viễn thông; phát triển các phương tiện kỹ thuật giúp các nước này khai thác có hiệu quả và hiệu suất.  

- Khuyến khích sử dụng dịch vụ viễn thông và tăng cường mở rộng lợi thế của công nghệ mới, đồng thời dàn xếp điều hòa giữa các thành viên để đạt được các mục đích phát triển.  

- Khuyến khích và cộng tác với các tổ chức quốc tế khác để chấp nhận một tiệm cận chung về các vấn đề viễn thông nhằm hòa nhập lĩnh vực kinh tế thế giới.  

- Phân bổ và quản lý tần số vô tuyến điện, các vị trí liên quan đến quỹ đạo của vệ tinh địa tĩnh.  

- Đưa ra tiêu chuẩn viễn thông thế giới để đảm bảo chất lượng dịch vụ viễn thông.  

- Khuyến khích sự cộng tác giữa các thành viên để cước phí dịch vụ giảm đến mức thấp nhất nhưng vẫn đảm bảo chất lượng và quản lý tài chính viễn thông;  

-Thống nhất toàn cầu để sử dụng các dịch vụ viễn thông trong việc cứu hộ con người.