Thuật ngữ kinh tế viễn thông

Một số thuật ngữ chuyên ngành kinh tế viễn thông (I2)

03/07/2019

Inflation Index

Chỉ số lạm phát  

Chỉ số là tập hợp nhiều loại số liệu, dữ liệu dùng làm cơ sở cho các tính toán, tham khảo nghiên cứu, để so sánh hiện trạng với quá khứ. Chỉ số lạm phát là công cụ để đo lường tỉ lệ tăng giá cả hàng hóa qua đó xác định sự mất giá của tiền tệ hay tỉ lệ lạm phát của một nền kinh tế. Các kinh tế gia còn dùng chỉ số lạm phát để ước lượng chi phí sinh hoạt của các hộ gia đình trong một nền kinh tế xác định. (Joshua Kennon trong About.com). Chỉ số lạm phát thể hiện trong khung giá cước để tính đến những thay đổi trong chi phí đầu vào của nhà khai thác do lạm phát. Có thể sử dụng các chỉ số khác nhau:

- Chỉ số giá tiêu dùng (Consumer Price Index - CPI).  

- Chỉ số giá bán lẻ (Retail Price Index - RPI).

- Chỉ số giá sản xuất (Producer Price Index - PPI)… 

Information in Merger Review

Thông tin trong việc thẩm định sáp nhập

Nội dung của các thông báo sáp nhập thường được xác định bởi luật hoặc quy định. Thông tin cần thiết bao gồm:

- Thông tin nhận dạng các công ty tham gia vào vụ sáp nhập đã được đề xuất; 

- Mô tả tính chất các điều kiện thương mại sáp nhập;  

- Lộ trình thực hiện;

- Thông tin tài chính về các công ty liên quan: Doanh thu, tài sản và các bản sao báo cáo tài chính hàng năm hoặc các bản báo cáo khác;

- Xác định các quyền lợi của chủ sở hữu và cơ cấu tổ chức của các công ty liên quan;

- Sự mô tả thị trường sản phẩm và dịch vụ mà các công ty tham gia kinh doanh. 

Information prioritized for transmission via telecommunications networks

Thông tin ưu tiên truyền qua mạng viễn thông  

Bao gồm:

1. Thông tin khẩn cấp phục vụ quốc phòng, an ninh.

2. Thông tin khẩn cấp phục vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, hỏa hoạn, thảm họa khác.

3. Thông tin khẩn cấ p phục vụ cấp cứu và phòng, chống dịch bệnh… 

Infrastructure sharing and collocation

Dùng chung cơ sở hạ tầng và vị trí

Việc dùng chung có thể làm tăng đáng kể tính hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ viễn thông trong nền kinh tế chung. Điều đó cũng đúng trong trường hợp dùng chung không gian kế t cấu trong các tổng đài cho phép hai hoặc nhiều nhà khai thác cùng lắp đặt các phương tiện truyền dẫn cáp,vô tuyến của họ và các thiết bị có liên quan.

Dùng chung vị trí:

- Độ khả dụng của vị trí dùng chung thực và ảo (đối với những thiết bị truyền dẫn ở các tổng đài), danh sách địa chỉ nơi có thể dùng chung vị trí, thủ tục xác định khoảng không gian cần thiết, đặt trước cho việc mở rộng dung lượng.

- Phương pháp tính giá và chi phí đối với khoảng không gian dùng chung.

- Việc cung cấp và tính giá các dịch vụ bổ trợ. 

INMARSAT (International Maritime Satellite)

Dịch vụ INMARSAT

Dịch vụ thông tin liên lạc di động qua vệ tinh INMARSAT.  

Interconnection

Kết nối

Là sự liên kết về vật lí và logic của những mạng truyền thông điện tử công cộng, được sử dụng bởi cùng hoặc các nhà cung cấp khác nhau nhằm cho phép người sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp này có thể liên lạc được với người sử dụng của nhà cung cấp đó hoặc của nhà cung cấp kia, hoặc truy nhập được những dịch vụ do nhà cung cấp khác đưa ra. Những dịch vụ này có thể do các bên liên quan cung cấp hoặc được cung cấp bởi nhà cung cấp khác có khả năng truy nhập mạng.