Thuật ngữ kinh tế viễn thông

Một số thuật ngữ chuyên ngành kinh tế viễn thông (I1)

03/07/2019

IDD (International Direct Dial)

Dịch vụ quay số tự động đi quốc tế

Quay số tự động đi quốc tế theo công thức +CCACSN, không cần sự hỗ trợ của điện thoại viên tổng đài.  

Imperfect Competition Market

Thị trường cạnh tranh không hoàn hảo

Thị trường mà trong đó có ít nhất một số người bán hoặc người mua tương đối đủ lớn để tác động lên giá cả thị trường. Cạnh tranh không hoàn hảo dùng để chỉ bất kì một hình thái thị trường không hoàn hảo nào như độc quyền, độc quyền nhóm…Cạnh tranh không hoàn hảo làm tăng sự phân bổ không hiệu quả của các nguồn lực, là một nguyên nhân quan trọng của “sự thất bại thị trường” (diễn ra khi các nguồn lực bị phân bổ sai hoặc không hiệu quả), dẫn đến sự lãng phí hoặc làm mất giá trị. 

Increment

Lượng gia

Là một sự tăng hoặc giảm cụ thể số lượng sản xuất.  

Incremental Cost  

Chi phí lượng gia  

Chi phí lượng gia của một tập các sản phẩm và dịch vụ (lượng gia) là chi phí bổ sung phải gánh chịu trong việc sản xuất chúng. Có thể coi nó là khoản chi phí tiết kiệm được nếu chúng không được sản xuất nữa. 

Incumbent Operator

Nhà khai thác chủ đạo

Nhà khai thác viễn thông chủ đạo là nhà khai thác viễn thông có khả năng tác động mạnh đến các điều kiện gia nhập thị trường viễn thông cơ bản nhờ:

a. Kiểm soát các phương tiện thiết yếu;

b. Sử dụng vị thế thống lĩnh của mình trên thị trường. Thông thường, nhà khai thác chủ đạo là đơn vị khai thác tất cả hoặc đa phần cơ sở hạ tầng mạng thoại chuyển mạch công cộng (PSTN) trong một quốc gia. Dù nhà khai thác chủ đạo có thể là sở hữu tư nhân hay nhà nước, thì vẫn hoạt động như các công ty độc quyền. Tính chất của mạng viễn thông tạo ra một lợi thế to lớn (lợi thế chủ đạo) cho các nhà khai thác mạng lâu năm. Những lợi thế này thường phải có các biện pháp thúc đẩy cạnh tranh có tính đặc thù đối với ngành viễn thông:

- Kiểm soát các phương tiện thiết yếu;

- Tính kinh tế của mạng quốc gia đã được thiết lập;

- Hiệu quả kinh tế theo chiều dọc;

- Kiểm soát qua sự phát triển và tiêu chuẩn mạng;

- Bao cấp chéo;

- Thói quen của khách hàng. 

Individual operator license

Giấy phép hoạt động cá nhân hay Giấy phép riêng

Loại giấy phép được cấp riêng cho từng nhà khai thác thực thi những quyền đặc biệt, những nghĩa vụ đặc biệt. Mục đích là để quản lý việc sử dụng nguồn tài nguyên hữu hạn như phổ tần số hoặc liên quan đến phương thức cung cấp dịch vụ của những nhà khai thác có thị phần lớn. Loại giấy phép này cấp cho nhà khai thác cung cấp về hạ tầng mạng làm cơ sở cho các dịch vụ khác hoạt động. Ví dụ đó là dịch vụ về phổ tần số, về cung cấp hạ tầng mạng Internet…