Thuật ngữ kinh tế viễn thông

Một số thuật ngữ chuyên ngành kinh tế viễn thông (E2)

03/07/2019

Emergency telecommunications services

Dịch vụ viễn thông khẩn cấp

Dịch vụ viễn thông khẩn cấp là dịch vụ gọi đến các số liên lạc khẩn cấp của cơ quan công an, cứu hỏa, cấp cứu. Bộ Thông tin và Truyền thông quy định các số liên lạc khẩn cấ p trong quy hoạch kho số viễn thông quốc gia; hướng dẫn thực hiện cung cấp dịch vụ viễn thông khẩn cấp. Doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm:

a. Thông báo cho người sử dụng dịch vụ viễn thông và đăng trong Danh bạ điện thoại công cộng các số liên lạc khẩn cấp;

b. Bảo đảm khả năng truy nhập của người sử dụng dịch vụ viễn thông đến các số liên lạc khẩn cấp;

c. Miễn cước gọi đến các số liên lạ c khẩn cấp cho người sử dụng dịch vụ điện thoại cố định nội hạt. 

Endpoint node of a public telecommunications network

Điểm kết cuối của mạng viễn thông công cộng

Là điểm đấu nối vật lý thuộc mạng viễn thông theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật để bảo đảm việc đấu nối thiết bị đầu cuối vào mạng viễn thông và phân định ranh giới kinh tế , kỹ thuật giữa doanh nghiệp viễn thông và người sử dụng dịch vụ viễn thông. 

Enterprises with foreign investment

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là doanh nghiệp do nhà đầu tư nước ngoài bỏ vốn thành lập để thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam hoặc là doanh nghiệp do nhà đầu tư nuớc ngoài mua cổ phần, sáp nhập hoặc mua lại… Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã thành lập tại Việt Nam tiến hành hoạt động đầu tư kinh doanh dịch vụ viễn thông phải thực hiện các quy định sau đây:

a. Làm thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư đã có.

b. Xin cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông theo quy định của Luật Viễn thông. 

Equal access

Truy nhập bình đẳng

Là khả năng cho phép một thuê bao có thể thực hiện gọi hoặc nhận các cuộc gọi đường dài, quốc tế qua các dịch vụ của bất kì nhà cung cấp Viễn thông nào. Mục đích của nguyên tắc truy nhập bình đẳng là tạo thuận lợi cho sự cạnh tranh của các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông khi cho phép khách hàng có khả năng tự chọn sự phục vụ của bất kì nhà cung cấp nào. Nhìn chung có hai cách cung cấp truy nhập bình đẳng: 

- Khách hàng lựa chọn theo từng cuộc gọi (Call by call customer selection).

- Chọn trước nhà khai thác (Operator pre-selection). 

E-Rate  

Chương trình thuộc quỹ phổ cập viễn thông  

Chương trình thuộc quỹ phổ cập viễn thông (của bưu điện Mỹ) nhằm cung cấp sự hỗ trợ tài chính cho sự truy cập vào Internet, các dịch vụ viễn thông, mạng nội bộ, sửa chữa đường mạng trong các trường học và thư viện. 

Essential Facilities  

Phương tiện thiết yếu  (Essential Means, Essential Devices)  

Là cơ sở vật chất chủ yếu của mạng lưới viễn thông công cộng hoặc dịch vụ viễn thông có những tính chất:

- Được cung cấp độc quyền hoặc chủ yếu bởi một số lượng giới hạn nhà cung cấp.

- Việc thay thế phương tiện đó không khả thi về mặt kinh tế hoặc kĩ thuật để cung cấp dịch vụ.

Phương tiện thiết yếu bao gồm: Quyền thiết lập đường truyền, các cấu trúc hỗ trợ như cột, đường ống, mạch vòng nội hạt, số điện thoại và phổ tần. Nhà khai thác mới thường yêu cầu truy nhập vào các phương tiện này để cạnh tranh. Việc kiểm soát các phương tiện thiết yếu có thể tạo cho nhà khai thác chủ đạo những lợi thế to lớn đối với nhà khai thác mới, đặc biệt khi chưa có quy định về quản lý cạnh tranh. 

Establishing interconnection arrangements

Thiết lập thỏa thuận kết nối

Thỏa thuận kết nối là những hợp đồng kinh doanh giữa các nhà khai thác viễn thông nhằm mục đích kết nối mạng lưới của họ với nhau, trao đổi lưu lượng. Theo luật hiện hành, doanh nghiệp viễn thông nắm giữ phương tiện thiết yếu khi kết nối mạng viễn thông công cộng có trách nhiệm xây dựng, đăng ký với cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông và công bố công khai bản thỏa thuận kết nối mẫu. Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết thủ tục ký kết, thực hiện thỏa thuận kết nối các mạng viễn thông công cộng; chủ trì hiệp thương và giải quyết tranh chấp kết nối giữa các doanh nghiệp viễn thông. Có rất nhiều các phương thức khác nhau đã được sử dụng để thiết lập các thỏa thuận kết nối. Sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp là yếu tố cần thiết để xây dựng các thỏa thuận kết nối thực tế.