Thuật ngữ kinh tế viễn thông

Một số thuật ngữ chuyên ngành kinh tế viễn thông (D2)

19/06/2019

Divestiture

Chuyển quyền sở hữu

Việc chuyển quyền sở hữu đề cập tới một tình huống mà một công ty như một nhà khai thác chủ đạo sẽ không chỉ điều hành một lĩnh vực kinh doanh cụ thể thông qua một công ty độc lập, mà còn chuyển quyền (nghĩa là bán) một số hay tất cả quyền sở hữu của công ty độc lập đó cho những tổ chức hoàn toàn khác. Chuyển quyền sở hữu có thể đảm bảo rằng một công ty được tách ra hoạt động vì quyền lợi của các cổ đông độc lập chứ không phải chỉ như một chi nhánh hoạt động của công ty mẹ. Một khi tồn tại những cổ đông độc lập, thì việc quản lí các công ty độc lập sẽ tuân theo lợi ích của cổ đông. Chuyển quyền sở hữu được sử dụng trong những trường hợp bao cấp chéo chống cạnh tranh trở nên nghiêm trọng (cùng với Phân tách cơ cấu tổ chức - Structural Separation). 

Domestic investment  

Đầu tư trong nước

Là việc nhà đầu tư trong nước bỏ vốn bằng tiền và các tài sản hợp pháp khác để tiến hành hoạt động đầu tư tại Việt Nam. Doanh nghiệp Việt Nam không có vốn đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư trong nước tiến hành hoạt động đầu tư kinh doanh dịch vụ viễn thông phải thực hiện các quy định sau đây:

a. Đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật có liên quan; 

b. Xin cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông theo quy định của Luật Viễn thông và không phải làm thủ tục đăng ký đầu tư, thẩm tra đầu tư. 

Dominant position

Vị thế thống lĩnh

Là hình thức cực đoan của quyền lực thị trường. Một doanh nghiệp có vị thế này sẽ có luôn khả năng hành xử độc lập với đối thủ cạnh tranh, khách hàng, người cung cấp… Họ có khả năng tự định giá sản phẩm mà không bị ảnh hưởng của bất cứ một quyền lực thị trường nào.(Xem Market dominance). 

Dumping

Bán phá giá

Trong kinh doanh quốc tế, một nhà sản xuất hoặc một nhà cung cấp, thường là một nhà độc quyền, bán một sản phẩm ở một nước khác với giá rẻ hơn thị trường trong nước để giành được lợi thế cạnh tranh với các đối thủ cạnh tranh ở nước ngoài.