Tất cả tin tức

Một số thuật ngữ chuyên ngành kinh tế viễn thông (U3)

08/07/2019

Using a common technical infrastructure Sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật Việc sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật giao thông, cung cấp năng lượng, chiếu sáng công cộng, cấp nước, thóat nước, viễn thông và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác được thực hiện theo nguyên tắc hiệu quả, tiết kiệm, bảo đảm cảnh quan, môi trường, phù hợp với quy hoạch đô thị và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội. USSD (Unstructured Supplementary Service Data) Dịch vụ tiện...