Tất cả tin tức

Một số thuật ngữ chuyên ngành kinh tế viễn thông (T7)

08/07/2019

Transfer of telecommunications number storages and Internet resources Chuyển nhượng kho số viễn thông, tài nguyên Internet Theo luật hiện hành, kho số viễn thông, tài nguyên Internet được chuyển nhượng bao gồm: a. Kho số viễn thông, tài nguyên Internet được Bộ Thông tin và Truyền thông phân bổ cho tổ chức, cá nhân thông qua đấu giá. b. Tên miền Internet, trừ các tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” dành cho các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức khác theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. Transmission ...