Tất cả tin tức

Một số thuật ngữ chuyên ngành kinh tế viễn thông (T3)

08/07/2019

Telecommunications goods Hàng hóa viễn thông Hàng hóa viễn thông là phần mềm và vật tư, thiết bị viễn thông. Telecommunications infrastructure Cơ sở hạ tầng viễn thông Là tập hợp thiết bị viễn thông, đường truyền dẫn, mạng viễn thông và công trình viễn thông. Telecommunications License Giấy phép viễn thông Văn bản cho phép một nhà khai thác cung ứng dịch vụ viễn thông hoặc...