Tất cả tin tức

Một số thuật ngữ chuyên ngành kinh tế viễn thông (P3)

05/07/2019

Planning telecommunication number, Internet resources Quy hoạch kho số viễn thông, tài nguyên Internet Được quy định dựa trên Luật Viễn thông: Việc quy hoạch kho số viễn thông, tài nguyên Internet được thực hiện theo các nguyên tắc sau đây: a. Phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia; b. Bảo đảm cập nhật công nghệ mới, phù hợp với xu thế hội tụ công nghệ, dịch vụ; c. Bảo đảm tối ưu việc thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông; d. Bảo đảm việc sử dụng kho số viễn...

Một số thuật ngữ chuyên ngành kinh tế viễn thông (I5)

03/07/2019

International Telecommunications Satellite Organization (ITSO) Tổ chức Viễn thông Vệ tinh quốc tế ITSO (Tên cũ: INTELSAT) ITSO gồm các nước thành viên và một bộ máy điều hành do Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước các nước thành viên. Bộ máy hoạt động của ITSO gồm Tổng Giám đốc và nhân viên giúp việc – hoạt động dưới sự chỉ đạo và hướng dẫn của Đại hội Các nước thành viên. Bộ máy điều hành có trụ sở ở Washington D.C. ITSO có thời hạn hoạt động ít nhất là 12 năm kể từ ngày chuyển giao hệ thông vệ tinh,...