Tất cả tin tức

Một số thuật ngữ chuyên ngành kinh tế viễn thông (S5)

08/07/2019

Suspension of business telecommunications service Ngừng kinh doanh dịch vụ viễn thông (Termination of commercial provision of telecommunications services) Khi ngừng kinh doanh một phần hoặc toàn bộ dịch vụ viễn thông đã được cấp phép, doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm thông báo cho cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông, đồng thời có biện pháp bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng dịch vụ viễn thông và các bên có liên quan. Doanh nghiệp viễn thông nắm giữ phương tiện thiết yếu, doanh nghiệp viễn thông hoặc nhóm doanh nghiệp viễn thông có vị...