Tất cả tin tức

Một số thuật ngữ chuyên ngành kinh tế viễn thông (R2)

08/07/2019

Rationale for unbundling Cần thiết của việc phân tách Mục tiêu của các chính sách phân tách là làm hạn chế các rào cản về mặt kinh tế và kỹ thuật để mở rộng cho việc cạnh tranh. Receiving party pays (RPP) Bên nhận cuộc gọi trả tiền Người sử dụng di động trả cho cả cuộc gọi từ di động đến cố định và cuộc gọi từ cố định đến di động. Tuy nhiên, khách hàng trên mạng cố định trả cước giống...