Tất cả tin tức

Một số thuật ngữ chuyên ngành kinh tế viễn thông (M1)

04/07/2019

Management agency specialized telecommunications Cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông Là cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về viễn thông theo sự phân công, phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Ở Việt Nam là các cơ quan thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông. Management of telecommunications resources Quản lý tài nguyên viễn thông Quản lý tài nguyên viễn thông bao gồm quy hoạch, phân bổ, cấp, đăng ký, ấn định, sử dụng, chuyển...