Tất cả tin tức

Một số thuật ngữ chuyên ngành kinh tế viễn thông (L3)

04/07/2019

Long run Dài hạn Là một khoảng thời gian mà tất cả các yếu tố tác động đến sản xuất, kể cả vốn có thể bị biến đổi. Long run incremental cost – LRIC Chi phí lượng gia dài hạn Chi phí lượng gia phát sinh trong hoạt động dài hạn với số lượng gia cụ thể tương ứng với số lượng sản xuất cụ thể. LRIC được tính bằng cách đánh giá các chi phí đang sử dụng công nghệ hiện...