Tất cả tin tức

Một số thuật ngữ chuyên ngành kinh tế viễn thông (T2)

08/07/2019

Telecommunications business Doanh nghiệp viễn thông Là doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật và được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông. Doanh nghiệp viễn thông bao gồm doanh nghiệp cung cấp dịch vụ có hạ tầng mạng và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ không có hạ tầng mạng. Kinh doanh viễn thông Kinh doanh viễn thông bao gồm kinh doanh dịch vụ viễn thông và kinh doanh hàng hóa viễn thông. Telecommunications carrier ...