Tất cả tin tức

Một số thuật ngữ chuyên ngành kinh tế viễn thông (P3)

05/07/2019

Planning telecommunication number, Internet resources Quy hoạch kho số viễn thông, tài nguyên Internet Được quy định dựa trên Luật Viễn thông: Việc quy hoạch kho số viễn thông, tài nguyên Internet được thực hiện theo các nguyên tắc sau đây: a. Phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia; b. Bảo đảm cập nhật công nghệ mới, phù hợp với xu thế hội tụ công nghệ, dịch vụ; c. Bảo đảm tối ưu việc thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông; d. Bảo đảm việc sử dụng kho số viễn...