Tất cả tin tức

Một số thuật ngữ chuyên ngành kinh tế viễn thông (E2)

03/07/2019

Emergency telecommunications services Dịch vụ viễn thông khẩn cấp Dịch vụ viễn thông khẩn cấp là dịch vụ gọi đến các số liên lạc khẩn cấp của cơ quan công an, cứu hỏa, cấp cứu. Bộ Thông tin và Truyền thông quy định các số liên lạc khẩn cấ p trong quy hoạch kho số viễn thông quốc gia; hướng dẫn thực hiện cung cấp dịch vụ viễn thông khẩn cấp. Doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm: a. Thông báo cho người sử dụng dịch vụ viễn thông và đăng trong Danh bạ điện thoại công cộng các số liên lạc...