Tất cả tin tức

Một số thuật ngữ chuyên ngành kinh tế viễn thông (T4)

08/07/2019

Telecommunications service Dịch vụ viễn thông Dịch vụ viễn thông là dịch vụ gửi, truyền, nhận và xử lý thông tin giữa hai hoặc một nhóm người sử dụng dịch vụ viễn thông, bao gồm dịch vụ cơ bản và dịch vụ giá trị gia tăng. Telecommunications service agent Đại lý dịch vụ viễn thông Là tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ viễn thông cho người sử dụng dịch vụ viễn thông để hưởng hoa hồng hoặc bán lại...