Tất cả tin tức

Một số thuật ngữ chuyên ngành kinh tế viễn thông (C2)

19/06/2019

Ceiling price Giá trần Giá cao nhất(tối đa) của một loại hàng hóa hoặc dịch vụ nhất định. Giá trần thường do nhà nước quy định nhằm mục tiêu khống chế sự tăng lên quá mức của giá cả một hàng hóa. Giá được đưa ra nhằm bảo vệ lợi ích của người mua hoặc người tiêu dùng. Charge for the right to telecommunications operation Phí quyền hoạt động viễn thông Phí quyền hoạt động viễn thông là khoản tiền tổ chức trả cho nhà...