Tất cả tin tức

Một số thuật ngữ chuyên ngành kinh tế viễn thông (J)

03/07/2019

Joint cost Chi phí kết hợp Là một loại chi phí chung liên quan đến nhiều sản phẩm đầu ra trên cùng một quy trình sản xuất theo cùng một tỷ lệ cố định. Joint venture Liên doanh Sự hợp tác giữa hai hoặc nhiều đơn vị kinh doanh hoặc cá nhân để tiến hành hoạt động kinh tế. Liên doanh hình thành nhằm mục đích chủ yếu là tập trung nguồn lực tài chính, kĩ thuật và trí tuệ, cùng chia sẻ rủi...