Tất cả tin tức

Một số thuật ngữ chuyên ngành kinh tế viễn thông (A3)

19/06/2019

Assignment of license Chuyển nhượng giấy phép Sự chuyển giao quyền khai thác một phần hay toàn bộ giấy phép khai thác viễn thông cho một chủ thể khác. Mọi sự chuyển nhượng giấy phép viễn thông đều phải có sự chấp thuận của cơ quan cấp phép. Auction Đấu giá (giấy phép) Phương pháp cấp phép dựa trên giá đấu quyền khai thác cho người trả giá cao nhất. Trong nhiều cuộc đấu giá, người dự thầu được lựa chọn trước qua một số tiêu...