Tất cả tin tức

Một số thuật ngữ chuyên ngành kinh tế viễn thông (A2)

19/06/2019

Allocated Cost Chi phí được phân bổ Chi phí kết hợp hoặc chi phí chung đã được chia ra cho các dịch vụ theo một công thức định trước hoặc bằng một sự phân bổ nào đó. (Thuật ngữ thường được dùng trong việc tính giá thành). Allocation Phân bổ Sự phân chia các nguồn lực khan hiếm một cách có hệ thống, theo một kế hoạch. Sự phân chia này bao gồm việc xác định những băng tần sử dụng cho...