Tất cả tin tức

Một số thuật ngữ chuyên ngành kinh tế viễn thông (A1)

19/06/2019

Abuse of dominant position Lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường Xảy ra trong thị trường mà tại đó, mộ t công ty độc chiếm thị trường, hoặc chi phối thị trường về giá và lạm dụng v ị trí thống l ĩ nh này để tăng quyền kiểm soát thị trường so với các công ty khác có vị thế yếu hơn. Lạm dụng vị trí thống lĩnh bao gồm những hành vi như: Giá cước vượt trội (xem Excessive prices), Hạn chế cung cấp (xem Restriction of supply), Từ chối đáp ứng (xem Refusal to deal), Sự phân biệt không công bằng...